ເງື່ອນໄຂນຳໃຊ້

ກະລຸນາອ່ານເງື່ອນໄຂການນຳໃຊ້("ເງື່ອນໄຂ") ກ່ອນທີ່ຈະຕິດຕັ້ງສ່ວນໃດໜື່ງ ຂອງແອັບພິເຄຊັ້ນ Mocha Messenger ("ແອັບພິເຄຊັ້ນ")(ລວມມີ ແຕ່ບໍ່ຈໍາກັດບັນດາຊັອບແວ, ບັນດາໄຟລ໌ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ) ຫຼື ນໍາໃຊ້ບັນດາບໍລິການທີ່ Unitel ໄດ້ສະໜອງໃຫ້ ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ຫາແອັບພິເຄຊັ້ນ. ທ່ານຢືນຢັນ ແລະ ເຫັນດີກັບຂໍ້ຜູກມັດຂອງບັນດາຂໍ້ກໍານົດຢູ່ໃນເງື່ອນໄຂນີ້ ເມື່ອຈະດໍາເນີນການບັນດາຂັ້ນຕອນຂ້າງເທີງ. ໃນກໍ່ລະນີທີ່ທ່ານບໍ່ເຫັນດີກັບເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ໃດໜື່ງຂອງພວກເຮົາ(ເວີຊັ້ນນີ້ ແລະ ບັນດາເວີຊັ້ນທີ່ອັບເດດໃໝ່), ທ່ານສາມາດປະຕິເສດການດາວໂຫຼດ, ຕິດຕັ້ງ ຫຼື ນໍາໃຊ້ແອັບພິເຄຊັ້ນນີ້ ແລະ ຖອນການຕິດຕັ້ງແອັບພິເຄຊັ້ນນີ້ອອກຈາກໜ່ວຍອຸປະກອນຂອງທ່ານໄດ້.

1. ອັບເດດ

ເງື່ອນໄຂນີ້ ຈະອັບເດດເລື່ອຍໆ ໂດຍ Unitel ເຊີ່ງເວີຊັ້ນອັບເດດຈະໄດ້ເຜີຍແຜ່ຢູ່ທີ່ເວັບໄຊ http://mocha.com.la/home.html . ເວີຊັ້ນອັບເດດຈະເຂົ້າມາແທນທີ່ເວີຊັ້ນເກົ່າ. ທ່ານສາມາດເຂົ້າໄປທີແອັບພິເຄຊັ້ນ ຫຼື ເຂົ້າໄປທີ່ເວັບໄຊຂ້າງເທີງ ເພື່ອເບີ່ງລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີ່ມຂອງເວີຊັ້ນອັບເດດໃໝ່.

2. ແນະນຳກ່ຽວກັບແອັບພິເຄຊັ້ນ

Mocha Messenger ແມ່ນແອັບພິເຄຊັ້ນສົ່ງຂໍ້ຄວາມຟຣີ ສຳລັບຜູ້ນຳໃຊ້ໂທລະສັບສະມາດໂຟນໃນລາວ. ແອັບພິເຄຊັ້ນ ຈະນໍາໃຊ້ເບີໂທ ແລະ ລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ ເພື່ອເປັນພື້ນຖານກັບບັນດາຟັງຊັ້ນຫຼັກ : "(1) ສົ່ງຂໍ້ຄວາມແບບວ່ອງໄວ (2) ສົ່ງຂໍ້ຄວາມສຽງ (3) ແບ່ງປັນ ແລະ ຟັງເພງຮ່ວມກັບໝູ່ເພື່ອນໃນຂະນະທີ່ກຳລັງສົນທະນາ (4) ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຫາເບີ Unitel ຟຣີ ເຖີງວ່າເບີດັ່ງກ່າວຈະບໍ່ໄດ້ຕິດຕັ້ງແອັບພິເຄຊັ້ນນີ້."

3. ກຳມະສິດແອັບພິເຄຊັ້ນ

ແອັບພິເຄຊັ້ນນີ້ແມ່ນໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ພາຍໃຕ້ກຳມະສິດ Unitel, ຊັບສີນທາງປັນຍາທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແອັບພິເຄຊັ້ນນີ້(ລວມມີ ແຕ່ບໍ່ຈໍາກັດແຫຼ່ງທີ່ມາ, ຮູບພາບ, ຂໍ້ມູນ, ເນື້ອໃນ, ປ່ຽນແປງແກ້ໄຂ, ການອັບເດດຂອງແອັບພິເຄຊັ້ນ) ແລະ ບັນດາເອກະສານແນະນໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ(ຖ້າມີ) ຈະເປັນກໍາມະສິດພຽງຜູ້ດຽວຂອງ Unitel ເຊີ່ງບຸກຄົນ ຫຼື ອົງການໃດໜື່ງຈະບໍ່ສາມາດຮຽນແບບ, ສ້າງ, ແຈກຢາຍ ຫຼື ໃນຮູບແບບອື່ນໆ ທີ່ລະເມີດເຖີງລິຂະສິດຂອງກໍາມະສິດ ຖ້າບໍ່ມີການເຫັນດີ ແລະ ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກ Unitel

4. ບັນຊີ

ເພື່ອນຳໃຊ້ແອັບພິເຄຊັ້ນທ່ານຕ້ອງໄດ້ສ້າງ 1 ບັນຊີ ຕາມຄຳແນະນຳ, ທ່ານຕ້ອງປະຕິຍານວ່າການນໍາໃຊ້ບັນຊີຈະຕ້ອງສອດຄອງກັບນະໂຍບາຍຂອງ Unitel, ພ້ອມກັນນັ້ນທຸກໆຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການລົງທະບຽນແມ່ນຕ້ອງຖືກຕ້ອງຊັດເຈນ . ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງທ່ານແມ່ນຈະອີ່ງໃສ່ຂໍ້ມູນໃນບັນຊີທີ່ທ່ານໄດ້ລົງທະບຽນ. ດັ່ງນັ້ນ ຖ້າຫາກວ່າມີຂໍ້ມູນໃດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ພວກເຮົາຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບ ໃນກໍລະນີທີ່ຂໍ້ມູນນັ້ນສົ່ງຜົນກະທົບ ຫຼື ຈຳກັດສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງທ່ານ. ທ່ານມີສິດທິໃນການນຳໃຊ້ແອັບພິເຄຊັ້ນ ແລະ ບັນດາບໍລິການອື່ນໆ ທີ່ພວກເຮົາສະໜອງໃຫ້, ແຕ່ວ່າການນຳໃຊ້ດັ່ງກ່າວແມ່ນຈະບໍ່ລວມເອົາບັນດາການກະທໍາດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ໄດ້ຮັບການເຫັນດີເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກ Unitel
- ຄັດລອກ, ດັດແກ້, ສ້າງຜະລິດຕະພັນໃໝ່ ຫຼື ເວີຊັ້ນຟື້ນຟູ ຢູ່ເທີງພື້ນຖານແອັບພິເຄຊັ້ນ Mocha Messenger;
- ຂາຍ, ໂອນ​ ,ແບ່ງສິດທິຄືນ, ເຜີຍແຜ ຫຼື ຮູບແບບການມອບໂອນອື່ນໆ ຫຼື ມອບສ່ວນໃດໜື່ງ ຫຼື ທັງໝົດຂອງແອັບພິເຄຊັ້ນໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນທີ່ສາມ
ນໍາໃຊ້ Mocha ເພື່ອສະໜອງບໍລິການໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນທີ່ສາມ(ອົງກອນ ຫຼື ສ່ວນບຸກຄົນ)
· ເຄື່ອນຍ້າຍ, ລຶບ, ປ່ຽນແປງການແຈ້ງເຕືອນທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ ຫຼື ເຄື່ອງໝາຍໃດໆຂອງ Mocha( ລວມມີ ແຕ່ບໍ່ຈໍາກັດບັນດາກ່ຽວກັບລິຂະສິດ)
· ອອກແບບຄືນ, ແປ, ເຄື່ອນຍ້າຍ, ດັດແກ້, ການອອກແບບທີ່ບໍ່ເປັນລະບຽບ ຫຼື ເນື້ອໃນຂອງ Mocha;
· ປ່ຽນແປງ ຫຼື ລຶບສະຖານະເດີມຂອງ Mocha;
· ນໍາໃຊ້ແອັບພິເຄຊັ້ນ ເພື່ອດໍາເນີນການໃດໆທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ໃຫ້ແກ່ລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງ Unitel ລວມມີ ແຕ່ບໍ່ຈໍາກັດການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນ ຫຼື ເຂົ້າຫາເຊີເວີ້ຂອງເຄືອຂ່າຍ ເພື່ອລຶບ, ດັດແກ້ ແລະ ເພີ່ມເຕີ່ມບັນດາຂໍ້ມູນ, ເຜີຍແຜ່ໂປແກຼມ, ໄວຣັດ ຫຼື ດໍາເນີນການໃດໜື່ງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ທໍາລາຍລະບົບ.
· ເຂົ້າສູ່ລະບົບ ແລະ ນໍາໃຊ້ແອັບພິເຄຊັ້ນດ້ວຍບາງຊັອບແວຂອງບຸກຄົນທີສາມ ຫຼື ລະບົບທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກ Unitel
· ນໍາໃຊ້, ຂາຍ, ໃຫ້ຢືມ, ຄັດລອກ, ດັດແກ້, ເຊື່ອມຕໍ່, ແປ, ແຈກຢາຍ ບັນດາຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖີງແອັບພິເຄຊັ້ນ
· ນຳໃຊ້ແອັບພິເຄຊັ້ນເພື່ອດາວໂຫຼດ, ເຄື່ອນຍ້າຍ, ໂອນ ຫຼື ບັນທືກບັນດາຂໍ້ມູນທີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ຜິດຕໍ່ວັດທະນະທຳຮິດຄອງປະເພນີຂອງຊາດ.
· ນຳໃຊ້ແອັບພິເຄຊັ້ນ ເພື່ອນໍາໃຊ້ບໍລິການອື່ນໆທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜອງຈາກ Unitel ໃນຮູບແບບການລະເມີດຕໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ຜິດກົດໝາຍ
· ບັນດາຮູບແບບການລະເມີດອື່ນໆ.

5. ການແກ້ໄຂກ່ຽວກັບການລະເມີດ

ໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານລະເມີດຂໍ້ກໍານົດໃດໜື່ງຢູ່ໃນເງື່ອນໄຂນີ້, Unitel ຈະດຳເນີນການບ໋ອກບັນຊີຂອງທ່ານ ຫຼື ລຶບຂໍ້ມູນທັງໝົດ. ເນື້ອໃນການລະເມີດ, ຂື້ນຢູ່ກັບລັກຊະນະ ແລະ ຂອບເຂດຂອງການລະເມີດ ທ່ານຕ້ອງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍ ,Unitel ແລະ ບຸກຄົນທີ່ສາມ ກ່ຽວກັບຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂື້ນ ຫຼື ເກີດຂື້ນຈາກການກະທໍາໃນການລະເມີດຂອງທ່ານ

6. ສິດທິໃນການເຂົ້າເຖີງ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ :

· ເມື່ອນໍາໃຊ້ແອັບພິເຄຊັ້ນ, ທ່ານຕ້ອງຍອມຮັບວ່າ ພວກເຮົາມີສິດທິໃນການນໍາໃຊ້ບັນດາ API ລະບົບດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ເພື່ອເຂົ້າເຖີງຂໍ້ມູນຢູ່ເທີງໜ່ວຍໂທລະສັບຂອງທ່ານ :​ (1) ອ່ານ ແລະ ບັນທືກເຂົ້າໃນລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ຂອງໂທລະສັບ, (2) ເອົາຕໍາແໜ່ງສະຖານທີ່ປະຈຸບັນຂອງທ່ານ ເມື່ອໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກທ່ານແລ້ວ, (3) ບັນທືກຂໍ້ມູນຂອງແອັບພິເຄຊັ້ນໃນໜ່ວຍຄວາມຈຳ.(4) ເຂົ້າເຖີງອີນເຕີເນັດຈາກອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ທັງໝົດຂອງການເຂົ້າເຖີງນີ້ ແມ່ນມີພຽງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດດໍາເນີນການໄດ້ ເມື່ອໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກທ່ານ. ດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານຕ້ອງຍອມຮັບວ່າ ເມື່ອທ່ານໄດ້ໃຫ້ສິດທິແກ່ພວກເຮົາແລ້ວ ທ່ານຈະບໍ່ມີການຮຽກຮ້ອງໃດໆສຳລັບການເຂົ້າເຖີງນີ້. ໃນຂະນະດຽວກັນທ່ານຈະຕ້ອງຍອມຮັບກ່ຽວກັບການສົ່ງຂໍ້ຄວາມເຜີຍແຜ່ໂຄສະນາຂອງບັນດາບໍລິການຕ່າງໆຈາກ Mocha ແລະ Unitel
· ພວກເຮົາຈະກັບກຳບັນດາຂໍ້ມູນຂອງທ່ານດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ :
· ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ : ລວມທັງບັນດາຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານໄດ້ສະໜອງໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ ເພື່ອຢືນຢັນບັນຊີເຊັ່ນ : ຊື່ , ເບີໂທລະສັບ, ເລກບັດປະຈໍາຕົວ, ທີ່ຢູ່ອີເມວ.
· ຂໍ້ມູນລວມ : ບັນດາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຕັ້ງຄ່າໂທລະສັບຂອງທ່ານ, ເວີຊັ້ນແອັບພິເຄຊັ້ນທີ່ທ່ານກໍາລັງນຳໃຊ້;
· ຂໍ້ມູນຕໍາແໜ່ງສະຖານທີ່ : ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ຂອງທ່ານ ແມ່ນຈະຖືກເກັບຮັກສາຢູ່ເທີງເຊີເວີ້ ເພື່ອຊ່ວຍທ່ານໃນການນໍາໃຊ້ຟັງຊັ້ນຄົ້ນຫາຂອງແອັບພິເຄຊັ້ນ.
· ລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ໃນໂທລະສັບ : ພວກເຮົາຈະບັນທືກລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ໃນໜ່ວຍໂທລະສັບຢູ່ເທີງເຊີເວີ້ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານໃນການນໍາໃຊ້ແອັບພິເຄຊັ້ນ ຫຼື ໃນກໍລະນີທີ່ຂໍ້ມູນສູນຫາຍ. ພວກເຮົາຂໍປະຕິຍານວ່າ ຈະບໍ່ນໍາໃຊ້ລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ໃນໂທລະສັບຂອງທ່ານ ໃນຈຸດປະສົງອື່ນ ຖ້າຫາກບໍ່ໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກທ່ານ;
· ພວກເຮົາຈະບໍ່ນໍາໃຊ້ມາດຕະການໃດໆ ເພື່ອຕິດຕາມເນື້ອໃນຂໍ້ຄວາມທີ່ສົນທະນາ ຫຼື ຮູບແບບອື່ນເພື່ອຕິດຕາມຜູ້ນໍາໃຊ້ ເມື່ອນໍາໃຊ້ແອັບພິເຄຊັ້ນນີ້.

7. ປະຕິຍານກ່ຽວກັບການຮັກສາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ເປັນຄວາມລັບ

ພວກເຮົາຂໍປະຕິຍານ ກ່ຽວກັບການຮັກສາຄວາມລັບ ແລະ ບັນດາຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານໄດ້ສະໜອງໃຫ້ແກ່ Unitel ຫຼື ຂໍ້ມູນທີ່ພວກເຮົາເກັບກຳໄດ້ຈາກທ່ານແມ່ນຈະບໍ່ຖືກເປີດເຜີຍໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນທີ່ສາມ ເວັ້ນແຕ່ວ່າຈະໄດ້ຮັບການສະເໜີຈາກທາງລັດຖະບານ.

8. ຕິິດຕໍ່ພວກເຮົາ

- Email: mocha@unitel.com.la ຫຼື ສູນດູແລລູກຄ້າ Unitel: 109
ຂອບໃຈທີ່ນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ບໍລິການຂອງພວກເຮົາ